Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Monitoring Jakości Wód Zalewu Wiślanego W Oparciu O Teledetekcję Satelitarną

Projekt realizowany w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Zapraszamy na strony internetowe z wynikami badań  www.zalew-wislany.pwsz.pl oraz visla.uwm.edu.pl


Projekt ma na celu zainicjowanie współpracy transgranicznej i europejskiej w utworzeniu nowoczesnego systemu monitoringu jakości wód dla ważnego gospodarczo (rybactwo, transport, turystyka) akwenu przymorskiego jakim jest Zalew Wiślany położony w przygranicznych obszarach Polski i Federacji Rosyjskiej. W oparciu o nowoczesne techniki teledetekcji satelitarnej projekt ma na celu zbudowanie instrumentów informacji środowiskowej dostępnej dla szerokiego kręgu odbiorców po obu stronach granicy oraz wykorzystanie powszechnie dostępnych danych z satelity PROBA, którego głównym urządzeniem rejestrującym, opracowanym specjalnie na obrazowanie akwenów wodnych i zjawisk związanych z jakością ich wód (przejrzystość wody, produkcja fitoplanktonu, zawiesiny) jest hiperspektralny radiometr CHRIS. Misja CHRIS / PROBA koordynowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) jest bardzo ważnym elementem programu monitoringu środowiska przyrodniczego naszej planety (EarthObserving - Protecting the Environment). http://www.esa.int/esaCP/Protecting.html , http://www.esa.int/esaEO/SEM9WO2VQUD_index_0_m.html


W początkowym okresie, niezbędne było modelowe powiązanie wartości parametrów limnologicznych (temperatura, widzialność, stężenie zawiesiny, chlorofilu a, form fosforu i azotu) z wartościami spektralnymi otrzymywanymi ze spektrometru satelitarnego. W związku z tym, w pierwszym etapie opracowano model wiążący dane naziemne z danymi rejestrowanymi na pułapie satelitarnym, znaleziono istotne statystycznie i fizycznie zależności między nimi, a następnie stworzono mapy cyfrowych istotnych parametrów jakości wód Zalewu Wiślanego. Naziemne prace akwizycyjne przeprowadzone zostały tylko w części polskiej akwenu, ale ich interpretacja objęłaby jego całość. W drugim etapie projektu kluczowym zadaniem było zbudowane informatycznego systemu rozpowszechniania wyników monitoringu dla instytucji polskich i rosyjskich w oparciu o Internet. Zaplanowano również kontakty dwustronne o charakterze informacyjnym. Projekt wypełnia cele priorytetu I Programu Sąsiedztwa i działania 1.1, w tym w szczególności bezpieczeństwa środowiskowego we wspólnym akwenie oraz rozwoju współpracy naukowo-technologicznej. Ekosystem Zalewu Wiślanego należący do sieci Natura 2000, jest przykładem wrażliwego na przekształcenia środowiska wodnego i wykorzystanie monitoringu jakości jego wód dla celów ochrony przyrody ma bardzo ważne znaczenie dla służb ekologicznych w Polsce i Federacji Rosyjskiej. Jako system monitoringu, może również przyczynić się do efektywnego i ekologicznie zrównoważonego wykorzystania całości Zalewu Wiślanego dla celów transportu, rybactwa i turystyki. Projekt miał na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej nad nowoczesnymi technikami monitoringu jakości wód zgodnie z Dyrektywą Wodną UE.


Celami bezpośrednimi projektu:

•1.        Opracowanie modelu transformacji danych satelitarnych na dane dotyczące parametrów czystości wody na podstawie obrazowania przez detektory satelitarne CHRIS-PROBA lub inne.

•2.        Wyznaczenie przestrzennych rozkładów wartości parametrów czystości wód w Zalewie Wiślanym: identyfikacja źródeł zanieczyszczeń i ocena ich przestrzennego oddziaływania, uwzględniająca transgraniczność akwenu.

•3.        Ocena czynników odpowiedzialnych za zmiany wartości parametrów czystości wód i interpretacja ze względu na ochronę zasobów żywych akwenu.

•4.        Wymiana pomiędzy stroną polską i rosyjską informacji dotyczących aktualnych i potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód Zalewu.

•5.        Opracowanie portalu internetowego i bazy danych, zawierających aktualne dane z monitoringu jakości wód Zalewu, udostępnionego dla zainteresowanych instytucji polskich i rosyjskich.

•6.        Przeprowadzenie przeszkolenia w zakresie korzystania i  interpretacji danych z monitoringu jakości wód Zalewu dla docelowych odbiorców po obu stronach granicy (samorządy, służby ochrony środowiska i przyrody, firmy rybackie i transportowe i inni).

 

Wnioskodawca:/

PARTNER(-rzy)

Rok realizacji projektu

Program, z którego finansowane są badania

Całkowita kwota projektu

(Euro)

Udział PWSZ

 

(Euro)

Kwota dofinansowania z Programu dla PWSZ

(Euro)

Kierownik badań  / kierownik ze strony Partnera

PWSZ w Elblągu / PAŃSTWOWY KALININGRADZKI UNIWERSYTET TECHNICZNY

2006-2007

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA, POLSKA, OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

INTERREG Iiia

http://www.interreg3a.org

70 579,4

17498,8

53080,5

dr Agata Rychter / prof. Shibaev