Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Bobry Wysoczyzny Elbląskiej

Nasza Przyroda 2010 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Przygotowany przez studentów Instytutu Politechnicznego projekt badawczy „Bobry Wysoczyzny Elbląskiej” uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu Nasza Przyroda 2010. Głównym pomysłodawcą projektu jest Mateusz Sławiński. Projekt realizują studenci kierunku ochrony środowiska, członkowie SKN CREO, wspierani przez opiekuna koła dr Agatę Rychter. Na projekt składają się zadania o tematyce ekologiczno-społecznej.

Główne zadania badawcze projektu:

  • Badanie siedlisk bobra europejskiego (Castor fiber)na terenie Wysoczyzny Elbląskiej.

Przybliżona powierzchnia obszaru na jakim prowadzone będą obserwacje i pomiary wynosi 300 km2.

Zasadniczym zadaniem studentów z CREO będzie obserwacja wszystkich rzek na tym obszarze w celu odnalezienia stanowisk bobra europejskiego oraz zaznaczenie ich na zakupionych mapach topograficznych. Wykonane zostaną opisy siedlisk bobrowych, pomiary budowanych tam, tworzonych stawów i ścinanych drzew oraz dokumentacja fotograficzna.

  • Monitoring siedlisk poprzez obserwacje zmian zachodzących w okolicy stawów bobrowych, co umożliwi określenie wpływu gatunku na środowisko lokalne i opis tych zmian.
  • Przygotowanie opracowania tematycznego przy wsparciu ekspertów z zakresu ochrony przyrody dla regionalnych jednostek samorządowych i państwowych.
  • Wydanie publikacji z zebranego materiału badawczego.

 

Celem podjętych działań jest zdobycie wiedzy na temat bobra europejskiego (C. fiber) zamieszkującego teren Wysoczyzny Elbląskiej poprzez oszacowanie wielkości populacji, opis siedlisk (wymiary żeremi), ich lokalizację oraz obserwację wpływu działalności bobra na pobliskie tereny, a w konsekwencji przygotowanie materiałów na przemyślaną i kompetentną ochronę czynną jego siedlisk.

 

Efektem badań będzie opublikowanie zebranych informacji w zeszytach naukowych PWSZ w Elblągu lub innym czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym. Opracowany materiał wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie udostępniony jednostkom zainteresowanym ochroną gatunku (np.: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, odpowiednie wydziały administracji państwowej i samorządowej oraz gminy na terenie, których żyją bobry). Materiały pozwolą zainteresowanym jednostkom na rzetelne planowanie ochrony czynnej bobra na terenie Wysoczyzny Elbląskiej oraz rzetelną ocenę ewentualnych szkód wyrządzanych przez tę populację.

 

Przeprowadzone działania wspomogą ochronę czynną tego gatunku na Wysoczyźnie Elbląskiej, pozwolą zweryfikować i uzupełnić wiedzę na temat bobra, a w wielu przypadkach obalą mity, co nie będzie bez znaczenia dla podwyższenia jakości współistnienia ludzi i bobrów w środowisku.

Studenci-badacze, oprócz wiedzy, zdobędą również doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie nie realizowanym do tej pory na naszej uczelni.

 

Czas realizacji projekt: maj – grudzień 2010 r.

Kwota dofinansowania: 2 000 zł.