Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Rynek pracy należy do IT - program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka

Projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach konkursu 1/POKL/4.1.2/2010 ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w Instytucie Informatyki Stosowanej.

PWSZ w Elblągu jako jedyna uczelnia w Polsce Północnej uzyskała dofinansowanie w ramach programu na kierunki zamawiane w roku akademickim 2010/2011, którego głównym celem jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku informatyka zarówno na rynku lokalnym jak i europejskim, poprzez stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł dla 50% studentów przyjętych na I rok studiów.

 

Cel projektu:

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest:

wsparcie procesu dydaktycznego na kierunku informatyka poprzez uzupełnienie wiedzy studentów oraz zintegrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, co wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów kierunku i ich szans na rynku pracy.

 

Cele szczegółowe to:

- stworzenie systemu zachęt i wsparcia dla studentów i studentek na kierunku informatyka poprzez utworzenie programu stypendialnego,

- uzupełnienie wiedzy studentów z elementów matematyki i fizyki (zajęcia wyrównawcze),

- podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności kształcenia w PWSZ w Elblągu (poprzez wdrożenie programu nowej specjalizacji grafika i multimedia),

- stworzenie możliwości uczestnictwa w dodatkowych wykładach prowadzonych przez profesorów wizytujących z renomowanych uczelni

- stworzenie możliwości odbycia 3-miesięcznych staży zawodowych w wybranych firmach branży IT (stworzenie platformy do współpracy uczelni z pracodawcami)

- stworzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez praktyków (zajęcia prowadzone przez specjalistów oraz prezentacje przemysłowe firm z branży IT)

- stworzenie możliwości udziału w certyfikowanych szkoleniach w ramach Akademii Cisco i Microsoft celem podniesienia kompetencji studentów na rynku pracy z zastosowaniem nowoczesnych metod e-learning.

 

Cele projektu są zgodne z PO KL w obszarze:

- zatrudnienia, w zakresie zwiększenia zatrudnienia poprzez dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy (wdrożenie programu kształcenia w zakresie grafiki komputerowej i multimedia)

- edukacji, poprzez upowszechnienie edukacji społeczeństwa w rejonach o dużym bezrobociu

- inicjowania wzajemnych kontaktów pomiędzy pracodawcami, naukowcami i studentami

- integracji społecznej osób z obszarów wiejskich i miejskich oraz wykluczenia osób niepełnosprawnych

 

Grupy docelowe

Beneficjentami projektu będą studenci studiów stacjonarnych PWSZ w Elblągu na kierunku Informatyka, których rekrutacja odbędzie się na rok ak. 2010/2011.

Projekt realizuje politykę równych szans zakładając promocję równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji oraz rynku pracy.

Grupa docelowa, którą Wnioskodawca chce objąć wsparciem jest szczególnie narażona na bezrobocie w wyniku zakończenia swojej edukacji na poziomie średnim, bądź wyborze kierunku studiów, które w niedalekiej perspektywie też może nie dać zatrudnienia. W analizie przeprowadzonej na potrzeby projektu zdiagnozowane zostały następujące bariery:

- niski poziom przygotowania z matematyki i fizyki,

- brak możliwości podjęcia studiów z uwagi na problemy finansowe

- stereotypy w zakresie płci absolwenta kierunku informatyka,

- stereotypy w zakresie możliwości zdobycia praktyki na studiach technicznych,

- niedostateczna wiedza o możliwościach zatrudnienia po studiach,

- brak atrakcyjności w ofercie kształcenia.

 

Zakładana strategia promocji wsparcia opiera się na wcześniejszym doświadczeniu w projektach realizowanych w ramach PO KL Priorytet IX, poddziałanie 9.2 w latach 2008-2010, w tym jeden z nich nagrodzony przez Min. Rozwoju Regionalnego, w konkursie „Najlepsza inwestycja w człowieka 2009”)

 

Działania

Realizacja projektu obejmuje nw zadania:

1. Wprowadzenie programu stypendialnego dla kierunku Informatyka w ramach którego 40 studentów będzie otrzymywać stypendium motywacyjne za wyniki w nauce w wysokości 1000 zł w okresie od roku akademickiego 2010/2011 do roku akademickiego 2013/2014 (przez 7 semestrów studiów I stopnia inżynierskich).

2. Tworzenie i wdrożenie programów wyrównawczych z przedmiotów matematyka i fizyka dla studentów I roku kierunku informatyka. Program obejmuje po 60 godzin zajęć z obu ww. przedmiotów, realizowanych przez dwa semestry I roku studiów.

3. Wdrożenie nowego programu nauczania dla specjalizacji grafika i multimedia. Obejmuje takie działania jak opracowanie skryptów do wybranych przedmiotów, opracowanie materiałów dydaktycznych na platformę e-learning, zakup profesjonalnego oprogramowania, zakup wyposażenia do laboratorium szybkiego prototypowania.

4. Dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia. Zadanie to obejmuje: przeprowadzenie zajęć dla studentów z zakresu zarządzania projektami informatycznymi, prowadzone przez specjalistów z branży IT, wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z dużych uczelni akademickich, 3-miesięczne staże zawodowe w firmach branży IT, darmowe certyfikowane kursy pod patronatem Cisco Systems oraz Microsoft (dodatkowo studenci otrzymają podręczniki do kursów), prezentacje przemysłowe prowadzone przez specjalistów branży IT. Całość uzupełnia wyjazd studentów na dwudniowe prestiżowe targi informatyczne.

 

 

Rezultaty

Z uwagi na kompleksowy charakter projektu zakłada się skierowanie tych samych osób na różne typy wsparcia. Projekt zakłada objęcie wsparciem 70 osób.

 

REZULTATY TWARDE

- 95 studentów przyjętych na I rok na kierunek informatyka (wzrost o 22% w stosunku do roku bazowego)

- 40 studentów i studentek otrzyma pomoc stypendialną

- 360 godzin zajęć wyrównawczych

- 60 studentów weźmie udział, w co najmniej jednym kursie wyrównawczym

- 30 studentów odbędzie zajęcia w zakresie zarządzania projektami informatycznymi z udziałem specjalistów Centrum Informatycznego koncernu Alstom Power.

 - 30 studentów zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże zawodowe do najbardziej prestiżowych firm branżowych regionu elbląskiego.

 - 1 wdrożony program nowej specjalizacji grafika i multimedia

 - 2 kursy do wybranych przedmiotów opracowane na platformę e-learning

 - 2 opracowane skrypty do ćwiczeń lab. specjalizacji grafika i multimedia

 - 30 studentów weźmie udział w prestiżowych targach informatycznych

- 45 studentów ukończy dodatkowe kursy w ramach Akademii Cisco i Microsoft (45 wydanych certyfikatów)

- 50 studentów weźmie udział w prezentacjach przemysłowych realizowanych przez przedstawicieli branży IT.

 

REZULTATY MIĘKKIE

- zwiększenie atrakcyjności kształcenia na kierunku informatyka

- zmniejszenie różnic w poziomie wiedzy z przedmiotów matematyka i fizyka, w konsekwencji wzrost o 20% kompetencji do dalszego studiowania,

- wzmocnienie praktycznych elementów nauczania

- zwiększenie umiejętności praktycznych absolwentów kierunku informatyka

- zwiększenie wartości absolwentów kierunku informatyka na rynku pracy

- zmniejszenie trudności z rozpoczęciem lub kontynuowaniem studiów przez osoby, borykające się z trudnościami finansowymi, pochodzące z obszarów wiejskich.

 

 

 

Dane:

Całkowity koszt projektu to ponad 2 mln PLN.

Okres realizacji od 01-07-2010r. do 31-03-2014 r.

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów. Wyniki wskazują, że niezbędny limit przyjęć, który uczelnia musi spełnić, aby program stypendiów na kierunki zamawiane mógł być realizowany, zostanie osiągnięty już w pierwszym terminie rekrutacji


Więcej informacji na stronie projektu: www.itzamawiane.pwsz.elblag.pl