Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

DISKE - "Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy"

Tytuł projektu to skrót z angielskiego : DISKE- Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange czyli tłumacząc na język polski: "Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy".

 

Projekt DISKE współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013; Działanie 1. Konkurencyjność Gospodarcza, Poddziałanie 1.1: Rozwój Przedsiębiorczości.

 • Całkowity budżet projektu: 1 315 311 EUR
 • Koszty kwalifikowane: 1 255 965 EUR
 • Budżet Elbląga: 489 565 EUR w tym dofinansowanie EFRR: 416 130,25 EUR
 • Data podpisania umowy o dofinansowanie : 25 sierpień 2009
 • Data podpisania umowy o zaangażowanie w Projekcie:  03.07.2009 przez Panią prof. dr hab. Halinę Piekarek- Jankowską
 • Partner Stowarzyszony  PWSZ zobligował się zapewnić Partnerowi Wiodącemu niezbędnych informacji, ekspertyz oraz innych form wsparcia potrzebnych do  właściwej realizacji projektu.

 

Partnerzy projektu:

1)      Gmina Miasto Elbląg, Elbląski Park Technologiczny, Polska;

2)      Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Polska;

3)      Gdyńskie Centrum Innowacji, Polska;

4)      Center of Technology Western Pomerania, Greifswald, Niemcy;

5)      Videum AB, Växjö, Szwecja;

6)      Business Center Bornholm, Dania;

 

Partnerzy Stowarzyszeni Projektu:

1)      Centrum Innowacji i Technologii w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska;

2)      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; Polska;

3)      Klaipeda Science and Technology Park, Litwa;

4)      Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku;

5)      Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk; Krinova Science Park, Szwecja.

 

Projekt koncentruje się na rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy innowacyjnymi małymi
i średnimi przedsiębiorstwami oraz umocnieniu ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności poprzez współdziałanie parków naukowo-technologicznych, środowiska naukowego i władz lokalnych. Nacisk w projekcie położony jest na zapewnienie wszechstronnego dostępu do rozwoju sektorowi MSP, a dzięki temu zbudowanie trwałych relacji pomiędzy małymi i średnimi firmami w regionie Południowego Bałtyku. Efektem finalnym projektu będą: przeprowadzenie benchmarkingu sektora MSP oraz parków naukowo-technologicznych, opracowanie strategii rozwoju parków technologicznych, a na ich podstawie stworzenie koncepcji inwestycyjnej. Dokument ten pozwoli wyznaczyć kierunki rozwoju współpracy pomiędzy parkami na przyszłość.

Cele pośrednie projektu:

 1. Rozwinięcie sieci współpracy pomiędzy parkami naukowo-technologicznymi w regionie Południowego Bałtyku,
 2. Szkolenie wykwalifikowanej kadry zarządzającej parkami naukowo-technologicznymi,
 3. Ułatwianie współpracy i rozwoju innowacyjnego sektora MSP poprzez stworzenie wirtualnego inkubatora przedsiębiorczości;
 4. Organizowanie szkoleń i wizyt studyjnych partnerów projektu celem stwarzania możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń;
 5. Utworzenie strony internetowej projektu – platformy dla szybkiego przepływu informacji,
 6. Organizowanie konferencji i seminariów w celu stymulowania współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, sektorami nauki i przedsiębiorczości regionu sąsiedztwa, a tym samym włączanie ich do dialogu na temat wspólnych oczekiwań i celów;
 7. Przygotowanie i opublikowanie materiałów promocyjnych na temat parków technologicznych (biuletyny, ulotki, plakaty itp.) w językach partnerów;
 8. Przeprowadzenie benchmarkingu firm zlokalizowanych w parkach oraz parków naukowo-technologicznych;
 9. Przygotowanie metodologii oraz opracowanie wspólnej strategii współpracy
  z partnerami projektu, służącej wymianie dobrych praktyk i wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych na lokalne rynki pracy.

 

PWSZ w Projekcie DISKE

PWSZ jako Partner Stowarzyszony projektu DISKE , dzięki przystąpieniu do międzynarodowego projektu otrzyma/zyska:

 • prestiż z uczestnictwa w tak dużym międzynarodowym projekcie,
 • możliwość promowania uczelni, studenckiego inkubatora; studentów oraz kadry,
 • możliwość poznania nowych partnerów krajowych oraz zagranicznych, którzy w przyszłości mogliby stać się partnerami w projektach ,
 • możliwość wyjazdów zagranicznych w celach  promocyjnych Uczelni ,
 • możliwość współpracy międzyuczelnianej ( współpraca krajowa i międzynarodowa),
 • możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczenia z innymi placówkami oraz instytucjami zarówno prywatnymi jak i publicznymi,
 • możliwość przedstawienia oferty PWSZ  w kraju i za granicą,
 • możliwość darmowej reklamy (foldery, strona internetowa DISKE),
 • możliwość uczestnictwa w  wizytach studyjnych, treningach , seminariach oraz konferencjach,
 • uzyskanie doświadczenia międzynarodowego w zakresie działania modelu TRIPLE HELIX, który w Polsce nie jest jeszcze dobrze znany – możliwość przewagi konkurencyjnej PWSZ nad innymi Uczelniami,
 • możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony poprzez udzielenie Partnerowi Wiodącemu właściwych informacji, ekspertyz oraz innych form wsparcia dla prawidłowego działania oraz implementacji Projektu,
 • Po przeprowadzeniu badań benchmarkingowych PWST będzie mogło otrzymać więcej informacji na ten temat/więcej szczegółów, oraz poszerzyć swoją wiedzę oraz doświadczenie z tego tematu. WARTO wspomnieć , że Benchmarking jest tematem bardzo ciekawym i innowacyjnym i dlatego przewidywane jest duże zainteresowanie Projektem,
 • PWSZ dostanie możliwość otrzymania wszystkich prezentacji, dokumentów z projektu na bieżąco,

www.diskeproject.eu