Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska 

W trosce o wysoką jakość i komfort życia osób niepełnosprawnych

   

W nowym roku akademickim 2015/2016 w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uruchomiony zostanie kierunek Pedagogika specjalna, na którym kandydat będzie miał do wyboru dwie specjalności: logopedię z terapią pedagogiczną oraz oligofreno-pedagogikę z socjoterapią.

 

Dlaczego pedagogika specjalna?

Do chwili obecnej w IPJ na kierunku pedagogika kształcimy w dwóch specjalnościach: wczesna edukacja oraz  pedagogia opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie. Kształcimy więc nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pedagogów zajmujących się opieką i wychowaniem oraz wspieraniem rodzin. Jednak z roku na rok zauważa się wzrost liczby dzieci i uczniów, którzy wymagają specjalistycznego, profesjonalnego podejścia. Mówimy tu o osobach o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych. Fachowa pomoc niezbędna jest zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Nauczyciele i inne osoby pomagające wymagają także merytorycznego, metodycznego, a często również emocjonalnego wsparcia. Potrzebni są więc specjaliści, którzy będą wiedzieli jak pomóc najbardziej potrzebującym osobom.

Stąd pomysł, aby w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu  uruchomić kierunek Pedagogika specjalna o profilu praktycznym. Pedagogika specjalna to specyficzny dział pedagogiki, który propaguje humanistyczne wypełnianie swojej misji. Stawia przed pedagogami ogromne wyzwanie, jakim jest szczególna troska o jednostki społeczne, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Z roku na rok rośnie liczba osób niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem czy niedostosowanych społecznie, wymagających wsparcia oraz pomocy w samorealizacji i uzyskaniu autonomii. Osoby takie wymagają szczególnego – profesjonalnego oraz specjalistycznego podejścia.

 

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego rodzaju deficytami bądź dysfunkcjami rozwojowymi. Studia na tym kierunku dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również nabycia umiejętności przydatnych w edukacji i wychowaniu oraz  rehabilitacji i terapii osób z różnymi rodzajami dysfunkcjami.

 

Program kształcenia koncentruje się na wyposażeniu studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, niezbędne w pracy pedagoga specjalnego. W ramach tego kierunku proponujemy kształcenie w dwóch specjalnościach: oligofrenopedagogika z socjoterapią i logopedia z terapią pedagogiczną.

 

Dlaczego oligofrenopedagogika z socjoterapią?

Pierwszym argumentem przemawiającym za wyborem tej specjalności jest stałe zwiększanie się liczby klas i grup integracyjnych w szkołach masowych.

W obecnej dobie to rodzice decydują o miejscu kształceniu swego dziecka. Oni wybierają odpowiednią (ich zdaniem) placówkę edukacyjną. Wielu rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie decyduje się, by swoje dziecko pozostawić w szkołach masowych, a nie wysyłać do szkół specjalnych. Natomiast dyrekcje przedszkoli i szkół masowych zobowiązane są do zorganizowania odpowiednich warunków kształcenia, a więc np. do utworzenia grup czy klas integracyjnych. Sytuacja taka wymaga, aby edukację w niej prowadzili nauczyciele, którzy mają odpowiednie do tego przygotowanie – pedagodzy specjalni.

Kolejnym argumentem jest fakt, że z placówek kształcenia specjalnego korzystają dzieci i uczniowie ze sprzężonymi i/lub głębszymi zaburzeniami rozwojowymi. Oznacza to, że od nauczycieli tam pracujących wymaga się ogromnej wiedzy i specyficznych umiejętności pracy z podopiecznymi. Takie właśnie przygotowanie chcemy zapewnić naszym studentom. 

Trzecim argumentem było rozpoznanie zainteresowania studentów. Zauważyliśmy znaczące  zainteresowanie  specjalnością oligofrenopedagogika.

 

Absolwent specjalności: oligofrenopedagogika z socjoterapią uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Może zatem zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. Ponadto może pracować jako nauczyciel wspomagający w grupach i klasach integracyjnych szkół różnego typu, w których uczą się zarówno uczniowie niepełnosprawni, z różnego typu dysfunkcjami (w tym osoby upośledzone umysłowo), jak i osoby z normą intelektualną.

Ponadto uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela socjoterapeuty. Bowiem dodatkowym atutem tej specjalności jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu socjoterapia, tworzonych z myślą o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele często skarżą się na brak umiejętności pracy z uczniami wykazującymi zachowania nieaprobowane społecznie. My, jako uczelnia, stwarzamy możliwość naszym absolwentom nabycia niezbędnych umiejętności i kompetencji do pracy z tą specyficzną grupą uczniów.

 

Dlaczego logopedia z terapią pedagogiczną?

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2013r., wprowadzając nowelizację ustawy o systemie oświaty, podjęło decyzję o rozpoczęciu edukacji przez 6-latki (co oznacza, że do grup przedszkolnych tzw. „zerówek” trafiają dzieci w wieku 5 lat). Zauważa się  wzrost liczby najmłodszych  dzieci  z różnego rodzaju nieprawidłowościami w mowie. Sygnalizują o tym logopedzi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Konieczna jest więc wczesna interwencja logopedów i profesjonalna pomoc dzieciom, jak i ich rodzicom, a także nauczycielom prowadzącym wczesną edukację w przedszkolach i szkołach. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu tworzymy taką specjalność, dzięki której  absolwenci będą mogli znacząco przyczynić się do poprawy stanu mowy dzieci.

Nasi studenci będą mieli również okazję nabycia kompetencji (zdobycia wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej, tj. specjalistycznych zajęć z dziećmi doświadczającymi specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, z tzw. ryzyka dysleksji.

Dla wielu odbiorców pomocy logopedyczno-terapeutycznej (szczególnie w rejonach wiejskich) kontakt ze specjalistą jest ograniczony z uwagi na brak tych właśnie fachowców w placówkach.

Absolwent specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w przedszkolach, szkołach i  innych placówkach oświatowych, jak również nauczyciela – terapeuty pedagogicznego.

 

Dlaczego studiować pedagogikę specjalną w  PWSZ?

Studentom wybierającym studia na kierunku: pedagogika specjalna w IPJ PWSZ proponujemy specjalności, które mają charakter podwójnej specjalizacji (oligofrenopedagogika z socjoterapią oraz logopedia z terapią pedagogiczną). Dzięki takiej dwuspecjalizacyjnej propozycji edukacyjnej zwiększamy atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy.  

Absolwenci obu proponowanych specjalności, wyposażeni w profesjonalne umiejętności edukacyjno-wychowawcze oraz diagnostyczno-terapeutyczne, będą przyczyniać się nie tyko do sukcesów edukacyjnych uczniów, ale również dbać o podniesienie jakości i komfortu ich życia.

 

Oprócz nowego kierunku Pedagogika specjalna w ofercie kształcenia Instytutu Pedagogiczno-Językowego kandydat na studia znajdzie inne ciekawe specjalności, m.in.: wczesna edukacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie (Pedagogika), lingwistyka stosowana, języki obce w biznesie (Filologia) oraz dziennikarsko-publicystyczna (Filologia polska).  Rekrutacja na rok akademicki 2015/16 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu rozpocznie się już 1 czerwca 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kształcenia na stronie:  www.pwsz.elblag.pl

 

Oferta studiów podyplomowych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

Logopedia, Terapia pedagogiczna, Przygotowanie pedagogiczne, Socjoterapia, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego, Polonistyka dla nauczycieli, Asystent rodziny, Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.


 


/p