Wymagane dokumenty

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

 

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalności formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system
rekrutacji),
2)  poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty,
3)  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4)  kserokopię dowodu tożsamości poświadczoną przez uczelnię,
5)  kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
6)  kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)– zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Osobom, które dostarczyły w/wym. dokumenty wysyła się pisemną decyzję o przyjęciu na studia wraz ze skierowaniem na badania lekarskie. Kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie we wskazanym przez Uczelnię terminie.

Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

W Instytucie Politechnicznym i Pedagogiczno-Językowym prosimy o dostarczanie dokumentów w białych wiązanych teczkach.

Zapisz się na studia