Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska 

Od roku akademickiego 2015/16 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uruchamiany jest nowy kierunek studiów Inżynieria środowiska ze specjalnością sieci i instalacje wewnętrzne. Jest to odpowiedź naszej Uczelni na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Takie uprawnienia mogą uzyskać właśnie absolwenci nowego kierunku, w ramach którego przygotowujemy inżynierów potrafiących projektować, nadzorować wykonawstwo i eksploatować sieci i urządzenia służące poprawie jakości środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

Dlaczego właśnie sieci i instalacje wewnętrzne?

W wyniku przeprowadzonych analiz rynku pracy, stwierdzono rosnące zapotrzebowanie na inżynierów tzw. branży sanitarnej posiadających uprawnienia budowlane. Nowy kierunek studiów Inżynieria środowiska ze specjalnością sieci i instalacje wewnętrzne, uruchamiany w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu, wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Przygotowuje inżyniera specjalizującego się w projektowaniu oraz nadzorze nad wykonawstwem: instalacji wewnętrznych (np. instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych); sieci zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych lub gazowych np. w miastach); instalacji, urządzeń i obiektów - stosowanych do poprawy wybranych elementów środowiska - stosowanych w zakładach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków i zakładach unieszkodliwiania odpadów. Absolwent nowej specjalności będzie przygotowany do ścisłej współpracy z inżynierami budownictwa na różnych etapach  inwestycyjnych. Ponadto, po odbyciu niezbędnego stażu pracy będzie mógł ubiegać się o uprawnienia zawodowe, bardzo cenione przez pracodawców - powiedział Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska o specjalności sieci i instalacje wewnętrzne zdobędzie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu wszechstronną wiedzę  i umiejętności z zakresu:

  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji klimatyzacyjnych;
  • znajomości technologii stosowanych w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami),
  • umiejętności stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
  • znajomości prawa budowlanego i wodnego oraz nabycie wiedzy umożliwiającej założenie i prowadzenie własnej firmy;

Ukończenie takich studiów stanowi także punkt wyjściowy do dalszej specjalizacji np.  w zakresie melioracji, co ze względu na specyfikę i walory środowiskowe naszego regionu, a w szczególności  Żuław Wiślanych jest wartością dodaną, ze względu na duże zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów tej unikalnej branży.

 

Dlaczego warto studiować sieci i instalacje wewnętrzne?

  •    Daje najlepsze perspektywy w znalezieniu interesującej i satysfakcjonującej pracy w biurach projektów oraz firmach wykonawczych i eksploatujących obiekty służące ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.
  •    Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności otwierają możliwość podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej – bardzo popularnej formy zatrudnienia w tej branży – oferującej usługi w dziedzinie inżynierii środowiska.
  •    Po studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, absolwent może ubiegać się o tzw. uprawnienia budowlane branży sanitarnej do kierowania robotami bez ograniczeń i do projektowania w ograniczonym zakresie. Zdobyte uprawnienia otwierają szerokie możliwości podejmowania pracy zawodowej.

 

Korzystne zmiany w Prawie Budowlanym­!

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768) wprowadziła szereg zmian przepisów ustawy Prawo budowlane dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – powiedział mgr inż. Andrzej Stasiorowski, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 - Wprowadzono możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej, w przypadku, gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego – dodał A. Stasiorowski.

Ustawa skraca wymagany okres praktyki zawodowej do jednego roku w przypadku ubiegania się o uprawnienia budowlane do projektowania i do 1,5 roku w przypadku ubiegania się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

Ustawa wprowadza ponadto możliwość ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi dla osób z wykształceniem pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Wprowadza się również możliwość ubiegania się o uprawnienia w ograniczonym zakresie  do kierowania robotami budowlanymi dla osób z wykształceniem pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. W obu przypadkach wymaga się tylko dłuższej, trzyletniej praktyki zawodowej.

 

Dlaczego w PWSZ w Elblągu?

Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu już od 16 lat oferuje solidne kształcenie inżynierów. Oprócz nowego kierunku Inżynieria środowiska ze specjalnością sieci i instalacje wewnętrzne w ofercie kształcenia dającego dużą szansę zdobycia atrakcyjnej pracy zarówno w kraju jak i za granicą są: Mechanika i budowa maszyn i Budownictwo, gdzie kształceni są inżynierowie, dobrze przygotowani do wykonywania zawodu.

Nowo otwierany kierunek Inżynieria środowiska – nie tylko wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, ale też z pewnością poszerzy możliwości pracy przyszłych absolwentów. W dydaktyce duży nacisk kładziemy na zajęcia laboratoryjne, które prowadzone w małych grupach ćwiczeniowych mają formę warsztatową, dają więc możliwość dobrego kontaktu z wysoko wykwalifikowaną kadrą, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia oraz ułatwia zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych - liczących się dla współczesnego pracodawcy – zapewniła dr Agata Rychter, Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu.

Wyjątkowo dobra, wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami z regionu zapewnia również ciekawe zajęcia w pracowniach przemysłowych takich zakładów jak ALSTOM Power, FLSmidth MAAG Gear, METROTEST, EPEC w Elblągu. Studenci odbywają praktyki w wiodących firmach w regionie i dzięki temu już na studiach zdobywają umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe oraz nawiązują kontakty, które owocują podjęciem po studiach pracy. Semestralne praktyki zawodowe studenci kierunków inżynierskich, w ramach programu Erasmus+, mogą odbywać również w firmach zagranicznych. Studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach licznych kół naukowych.

Dysponujemy świetną bazą dydaktyczną i badawczą w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów, szczególnie w nowo wybudowanym obiekcie  – dodała A. Rychter.

Nie ulega wątpliwości, że z racji interdyscyplinarności i wielowątkowości, studia na kierunku Inżynieria środowiska, należą do jednych z najciekawszych i dających wiele satysfakcji zarówno podczas zdobywania wiedzy, jak i w trakcie pracy zawodowej.

Informacje

Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel.: +48 55 629 05 54
e-mail: rekrutacja@pwsz.elblag.pl


Rozpoczęcie rekrutacji internetowej 1 czerwca 2016 r.