Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Rekrutacja studentów na praktyki zawodowe - I umowa II tura

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  I UMOWA - TURA II 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację praktykantów do Tury II praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 2.

 

l.p.

Kierunek studiów

TURA II

Rok studiów

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej*

1

Administracja

III

25

od 29 I 2018

do 21 V 2018

2

Budownictwo

IV

14

od 13 XI 2017

do 7 III 2018

3

Ekonomia

III

25

od 29 I 2018

do 21 V 2018

4

Filologia

III

12

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

5

Filologia polska

III

13

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

6

Informatyka

IV

24

od 2 I 2018

do 20 IV 2018

7

Mechanika i budowa maszyn

IV

22

od 15 I 2018

do 4 V 2018

8

Pedagogika

III

25

od 29 I 2018

do 8 VI 2018

9

Pedagogika specjalna

III

24

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl, bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie

Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie