Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2312/01/2794/2018_Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu coachingu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

28.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Nr: ZP/2312/01/2794/2018

 

 

na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu coachingu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu

 

 

1)    Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)-dalej PZP- usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.

2)    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Reaktor ABK”, nr umowy POWR.03.01.00-00-B018/15, dofinansowanego w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” oś III  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3)    Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

4)    Załączniki:

Załącznik 1- Formularz oferty

Załącznik 2- Wykaz osób
Załączone dokumenty PDF: