Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawę artykułów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/54/2502/2018

20.11.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/54/2502/2018

na:

Dostawę artykułów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późń. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

3)   Część zamówienia jest realizowana w ramach:

a)    projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

b)   projektu pn. „Reaktor ABK”, nr umowy POWR.03.01.00-00-B018/15, dofinansowanego w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” oś III  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

c)    projektu pn. „Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” nr umowy na dofinansowanie RPWM.01.03.01-28-0002/18 w ramach Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość(Wsparcie przedsiębiorczości)

d)   projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Rozeznanie cenowe                                                                  20-11-2018r.

Załącznik nr 1_Formularz oferty                                               20-11-2018r.

Załącznik 2_Opis przedmiotu zamówienia                                 20-11-2018r.

Załącznik 3_Specyfikacja techniczna dostawy z wykazem cen   20-11-2018r.

Informacja o wynikach postępowania                                        29-11-2018r.