Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/26/2637/2018

Ogłoszono: 2018-11-14, Termin składania ofert: 2018-11-22

Szczegóły przetargu

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nr: ZP/PN/2312/26/2637/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)

Zamówienia jest realizowane:

  1. w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

-        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 14-11-2018, numer ogłoszenia 647798-N-2018,

-        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1) 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Ogłoszenie o zamówieniu_14-11-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_14-11-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_14-11-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_14-11-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _14-11-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _14-11-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_14-11-2018

Załącznik nr 6                     Specyfikacja techniczna dostawy_14-11-2018

Załącznik nr 7                     Projekt umowy_14-11-2018

Informacja z otwarcia ofert    22-11-2018

Informacja o wynikach postępowania    28-11-2018