Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/56/2552/2018_Świadczenie usługi badania poziomu kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

09.11.2018

Świadczenie usługi badania poziomu kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

Nr: ZP/2311/56/2552/2018

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

2)    Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3)    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4)    Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

a)       w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

b)      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

5)    Załączniki:

Załącznik 1- Formularz oferty

Załącznik 2- Wykaz usług

Załącznik 3- Wykaz osób
Załączone dokumenty PDF: