Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/22/2318/2018

Ogłoszono: 2018-10-23, Termin składania ofert: 2018-11-05

Szczegóły przetargu

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nr: ZP/PN/2312/22/2318/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23-10-2018, numer ogłoszenia 639891-N-2018,

-        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

 

Ogłoszenie o zamówieniu_23-10-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_23-10-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_23-10-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_23-08-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _23-10-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _23-10-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_23-10-2018

Załącznik nr 6                     Specyfikacja techniczna dostawy_23-10-2018

Załącznik nr 7                     Projekt umowy_23-10-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_29_10_2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_zmiana z dnia _29-10-2018

Załącznik nr 7                      Projekt umowy_zmiana z dnia_29-10-2018

Informacja z otwarcia ofert 5_11_2018

Informacja o wynikach postępowania            Cz_I_III_IV_09-11-2018

Informacja o wynikach postępowania             Cz II 13-11-2018