Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/20/2062/2018_Nadbudowa łącznika i wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22

Ogłoszono: 2018-10-22, Termin składania ofert: 2018-11-13

Szczegóły przetargu

 

Nadbudowa łącznika i wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 

 

 

Nr: ZP/PN/2312/20/2062/2018

 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-10-2018,

numer ogłoszenia: 639397-N-2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja z otwarcia ofert_13-11-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_22-10-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_22-10-2018

Załącznik nr 1a do 1 g        Dokumentacja techniczna_22-10-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_22-10-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_22-10-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _22-10-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_22-10-2018

Załącznik nr 6                     Projekt umowy_22-10-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz robót_22-10-2018

Załącznik nr 8                     Wykaz osób_22-10-2018