Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/19/2098/2018_Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2018-10-11, Termin składania ofert: 2018-10-24

Szczegóły przetargu

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nr: ZP/PN/2312/19/2098/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

a)       Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

b)      Część II zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

c)       Część III zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

Część zamówienia realizowana jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” numer MNiSW/2018/124/D/R/D/D z dnia 13-07-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11-10-2018r numer ogłoszenia 635100-N-2018

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania-II część zamówienia_08-11-2018

Informacja o wynikach postępowania-I część zamówienia_07-11-2018

Informacja o wynikach postępowania- III część zamówienia_29-10-2018

Informacja z otwarcia ofert_24-10-2018

Wyjaśnienia SIWZ_19-10-2018

Wyjasnienia SIWZ_17-10-2018

Załącznik Nr 6-Specyfikacja techninczna dostawy- po zmianach_15-10-2018

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia po zmianie 15-10-2018

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_15-10-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_15-10-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_11-10-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_11-10-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_11-10-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_11-10-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _11-10-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _11-10-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_11-10-2018

Załącznik nr 6                      Specyfikacja techniczna dostawy

Załącznik nr 7                     Wykaz dostaw_11-10-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_11-10-2018