Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie usług hotelarsko_restauracyjnych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/53/1978/2018

18.09.2018

Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

Nr: ZP/2311/53/1978/2018

1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-    w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_27_09_2018

Zapytanie ofertowe_18_09_2018r.

Załącznik nr 1_Formularz oferty_18_09_2018r.