Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa gier planszowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu PWSZ w Elblągu Uczelnia III-ciej Generacji - ZP/2311/49/1900/2018

12.09.2018

Dostawa gier planszowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”

Nr: ZP/2311/49/1900/2018

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania 24_09_2018r.

Rozeznanie cenowe_12_09_2018r.

Załącznik nr 1_Formularz ofert_12_09_2018r.

Załącznik nr 2 _Opis przedmiotu zamówienia_12_09_2018r.