Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/14/1830/2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2018-08-24, Termin składania ofert: 2018-09-17

Szczegóły przetargu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 

Nr: ZP/PN/2312/14/1830/2018

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-08-2018, numer ogłoszenia - N– 2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o unieważnieniu postępowania_09-10-2018

Informacja z otwarcia ofert_17-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 06-09-2018

Zmiana, wyjaśnienia treści SIWZ 06-09-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_24-08-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_24-08-2018

Załącznik nr 1               Formularz oferty_24-08-2018

Załącznik nr 2.1            Dokumentacja techniczna_24-08-2018 (plik rar)

Załącznik nr 2.2            Dokumentacja techniczna_24-08-2018 (plik rar)

Załącznik nr 2.3            Dokumentacja techniczna_24-08-2018 (plik rar)

Załącznik nr 3               Zestawienie wyposażenia _24-08-2018

Załącznik nr 4               Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_24-08-2018

Załącznik nr 5               Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _24-08-2018

Załącznik nr 6               Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_24-08-2018

Załącznik nr 7               Wykaz usług _24-08-2018

Załącznik nr 8               Wykaz osób _24-08-2018

Załącznik nr 9               Projekt umowy_24-08-2018