Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/16/1835/2018 - Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13

Ogłoszono: 2018-08-24, Termin składania ofert: 2018-09-14

Szczegóły przetargu

Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13 

Nr: ZP/PN/2312/16/1835/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-08-2018, numer ogłoszenia 608202-N-2018,

-        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_21_09_2018

Informacja z otwarcia ofert 14_09_2018

Ogłoszenie o zamówieniu_24-08-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_24-08-2018

Załącznik nr 1a do 1l            Dokumentacja techniczna_24-08-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_24-08-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _24-08-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _24-08-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_24-08-2018

Załącznik nr 6                     Wykaz robót_24-08-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz osób _24-08-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_24-08-2018