Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

16.08.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/47/1826/2018 

na:

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w tym:

1)   Dostawa materiałów biurowych na potrzeby targów pracy, edukacyjne, festiwali zawodowych i innych działań w powiatach w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

2)   Dostawa materiałów biurowych na potrzeby spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację programu zewnętrznego wsparcia szkół/placówek w powiatach- przygotowanie stoiska wystawowego w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 

 

 


 

 
Załączone dokumenty PDF: