Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/12/1670/2018_Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22

Ogłoszono: 2018-07-19, Termin składania ofert: 2018-08-06

Szczegóły przetargu

Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 

Nr: ZP/PN/2312/12/1670/2018

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19-07-2018,

numer ogłoszenia: 591599-N-2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o unieważnieniu 09-08-2018

Informacja z otwarcia ofert 06-08-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_19-07-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_19-07-2018

Załącznik nr 1a do 1b           Dokumentacja techniczna_19-07-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_19-07-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _19-07-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _19-07-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_19-07-2018

Załącznik nr 6                     Projekt umowy_19-07-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz robót_19-07-2018