Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/09/1613/2018_Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Ogłoszono: 2018-07-10, Termin składania ofert: 2018-07-19

Szczegóły przetargu

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/09/1613/2018

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10-07-2018, numer ogłoszenia 586740-N-2018

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

 

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_17-08-2018

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 10-8-2018

Informacja z otwarcia ofert_19-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_18-07-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_16-07-2018

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia po zmianach_16-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_12-07-2018

Załącznik nr 1_ Opis przedmiotu zamówienia po zmianach_12-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_10-07-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_10-07-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_10-07-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_10-07-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _10-07-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _10-07-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_10-07-2018

Załącznik nr 6                     Specyfikacja techniczna dostawy_10-07-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz dostaw _10-07-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_10-07-2018