Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/08/1545/2018_Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13

Ogłoszono: 2018-06-28, Termin składania ofert: 2018-07-16

Szczegóły przetargu

Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13 

Nr: ZP/PN/2312/08/1545/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28-06-2018, numer ogłoszenia 580771-N– 2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o unieważnieniu_16-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_28-06-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_28-06-2018

Załącznik nr 1a do 1l            Dokumentacja techniczna_28-06-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_28-06-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _28-06-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _28-06-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_28-06-2018

Załącznik nr 6                     Wykaz robót_28-06-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz osób _28-06-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_28-06-2018