Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/41/1496/2018-Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

21.06.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/41/1496/2018

na: Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

 

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

2)    Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3)    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Startup House II- Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, nr RPWM. 01. 03. 01-28-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 1- Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1- Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4)    Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Załączone dokumenty PDF: