Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/04/1207/2018-Świadczenie usług informatycznych ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

Ogłoszono: 2018-05-30, Termin składania ofert: 2018-06-13

Szczegóły przetargu

Świadczenie usług informatycznych ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

nr ZP/PN/04/1207/2018

Część I zamówienia: Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

Część II zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Startup House II- Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, nr RPWM.01.03.01-28-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 1- Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1- Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30-05-2018, numer ogłoszenia 566480-N-2018

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_25-06-2018

Informacja z otwarcia ofert_13-06-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 -07-06-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1_07-06-2018

Zmiana treści SIWZ_07-06-2018

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia_zmiana z dnia 07-06-2018

Załącznik nr 2_Formularz oferty- zmiana z dnia 07-06-2018

Załącznik nr 8_Projekt umowy- zmiana z dnia 07-06-2018

Zmiana treści SIWZ_05-06-2018

Załącznik nr 1 _Opis przedmiotu zamówienia_zmiana z dnia 05-06-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_30-05-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_30-05-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_30-05-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_30-05-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _30-05-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _30-05-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_30-05-2018

Załącznik nr 6                     Wykaz usług_30-05-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz osób _30-05-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_30-05-2018