Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/03/1082/2018- Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Ogłoszono: 2018-04-25, Termin składania ofert: 2018-05-14

Szczegóły przetargu

Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

w tym:

Część I zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Część II zamówienia: Dostawa i konfiguracja oprogramowania na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Część III zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/03/1082/2018

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25-04-2018, numer ogłoszenia 550632-N-2018

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_16-05-2018

Informacja z otwarcia ofert_14-05-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_10-05-2018

Zmiana treści SIWZ_10-05-2018

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia zmiana z dnia 10-05-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_07-05-2018

Zmiana treści SIWZ_ 07-05-2018

Zmiana treści SIWZ 04-05-2018

Załącznik nr 1_                Opis przedmiotu zamówienia zmiana z dnia 07-05-2018

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana z dn. 04-05-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_25-04-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_25-04-2018

Załącznik nr 1                    Opis przedmiotu zamówienia_25-04-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_25-04-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _25-04-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _25-04-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_25-04-2018

Załącznik nr 6                     Specyfikacja techniczna dostawy

Załącznik nr 7                     Wykaz dostaw _25-04-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_25-04-2018