Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2018-03-09, Termin składania ofert: 2018-03-26

Szczegóły przetargu

Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/02/579/2018

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09-03-2018 r., numer ogłoszenia 529499-N-2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

 

Ogłoszenie o zamówieniu_09-03-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_09-03-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_09-03-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_09-03-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _09-03-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _09-03-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_09-03-2018

Załącznik nr 6                     Wykaz usług_09-03-2018

Załącznik nr 7                     Wykaz osób_09-03-2018

Załącznik nr 8                     Projekt umowy_09-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_ 14-03-2018

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach_14-03-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_16-03-2018

Zmiana treści SIWZ_16-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_21-03-2018

Informacja z otwarcia ofert_26-03-2018

Informacja o wynikach postępowania_09-04-2018