Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie usługi hotelarsko restauracyjnej podczas szkoleń w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

16.11.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/59/3044/2017    

na:

Świadczenie usługi hotelarsko – restauracyjnej podczas szkoleń w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

 

1)      Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)- dalej PZP, (Rozdział 6 ustawy PZP Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

2)      Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3)      Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-     w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

-     na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 
Załączone dokumenty PDF: