Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wykonanie i wdrożenie modułowego systemu informatycznego MSI wraz z szkoleniami na potrzeby projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

Ogłoszono: 2017-11-06, Termin składania ofert: 2017-11-15

Szczegóły przetargu

Wykonanie i wdrożenie modułowego systemu informatycznego MSI wraz z szkoleniami na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/14/2805/2017 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-11-2017, numer ogłoszenia 611971-N-2017,

-        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr RPWM.02.04.01-28-0002/17 Tytuł projektu: Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_21-11-2017

Informacja z otwarcia ofert_15-11-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ_13-11-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_06-11-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_06-11-2017

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia_06-11-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_06-11-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_06-11-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 06-11-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_06-11-2017

Załącznik nr 6 - Wykaz usług_06-11-2017

Załącznik nr 7 - Wykaz osób_06-11-2017

Załącznik nr 8 - Projekt umowy_06-11-2017