Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/52/2586/2017_Świadczenie usługi doradcy -konsultanta w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym

17.10.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Świadczenie usługi doradcy – konsultanta w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

ZP/2311/52/2586/2017

  • Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)- dalej PZP, (Rozdział 6 ustawy PZP Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
  • Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

  • w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
  • na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.Załączone dokumenty PDF: