Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie usług konsultanta wojewódzkiego realizowanych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Ogłoszono: 2017-09-20, Termin składania ofert: 2017-09-28

Szczegóły przetargu

 

Świadczenie usług konsultanta wojewódzkiego realizowanych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/10/2319/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20-09-2017, numer ogłoszenia 591114-N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr RPWM.02.04.01-28-0002/17 Tytuł projektu: Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_04-10-2017

Informacja z otwarcia ofert_28-09-2017

Zmiana treści SIWZ_21-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_20-09-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_20-09-2017

Załącznik nr 1 - Formularz oferty_20-09-2017

Załącznik nr 1- Formularz oferty ZMIANA Z DNIA 21-09-2017

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_20-09-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 20-09-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_20-09-2017

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Projekt umowy_20-09-2017