Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Remont wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej Q+450kW w Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2017-08-22, Termin składania ofert: 2017-09-06

Szczegóły przetargu

Remont wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej Q+450kW w Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/07/2157/2017 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-08-2017, numer ogłoszenia 57552-N– 2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o unieważnieniu postępowania_08-09-2017

Informacja z otwarcia ofert_06-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_22-08-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_22-08-2017

Załącznik nr 1a_ Projekt budowlany remontu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej Q+450kW –instalacja sanitarna _22-08-2017

Załącznik nr 1b_ Projekt budowlany remontu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej Q+450kW –instalacja elektryczna _22-08-2017

Załącznik nr 1c_ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do remontu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej Q+450kW _22-08-2017

Załącznik nr 1d_Przedmiar robót_22-08-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_22-08-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_22-08-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 22-08-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_22-08-2017

Załącznik nr 6 - Projekt umowy_22-08-2017