Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/05/1789/2017_Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2017-06-22, Termin składania ofert: 2017-07-03

Szczegóły przetargu

Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

Numer postępowania:

Nr ZP/PN/2312/05/1789/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-06-2017, numer ogłoszenia 537471-N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-      zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja_o unieważnieniu_13-07-2017

Informacja z otwarcia ofert_03-07-2017

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_29-06-2017

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia po zmianach_29-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_22-06-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_22-06-2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_22-06-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_22-06-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_22-06-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 22-06-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_22-06-2017

Załącznik nr 6 - Wykaz usług_22-06-2017

Załącznik nr 7 - Wykaz osób_22-06-2017

Załącznik nr 8 - Projekt umowy_22-06-2017