Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/19/995/2017_Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

23.03.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Reaktor ABK”, nr umowy POWR.03.01.00-00-B018/15, dofinansowanego w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” oś III  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późń. zm.)

2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

numer postępowania: ZP/2311/19/995/2017

 

 

Treść Rozeznania cenowego z dnia 24-03-2017 r.

Treść Rozeznania cenowego z dnia 24-03-2017 r.- wersja edytowalna
Załączone dokumenty PDF: